>> OSLAVTE S NÁMI DEN DĚTÍ <<
Titebond

Titebond Polyurethane Lepidlo na dřevo D4 237ml

ČÍSLO ZBOŽÍ: 5559952
Univerzální, vhodné pro dřevo, plasty, tkaniny, kůže, gumu a keramiku, kámen, Corian a kov. Pro vnitřní i venkovní použití. Vytvrdnutí přibližně do 4 hodin.
Vaše cena včetně DPH
329 
Běžná cena včetně DPH
346 
ZÁRUKA: 2 roky
DOSTUPNOST: nedostupné
Popis

Titebond Polyurethane Lepidlo na dřevo D4 237ml

Univerzální, vhodné pro dřevo, plasty, tkaniny, kůže, gumu a keramiku, kámen, Corian a kov. Pro vnitřní i venkovní použití. Vytvrdnutí přibližně do 4 hodin.

100% vodotěsné, pevnost D4. Vynikající brousitelnost. Bez rozpouštědel. Titebond polyuretanové lepidlo je profesionální vysokopevnostní vodotěsné lepidlo speciálně vyvinuté pro víceúčelové použití. Kromě své vynikající lepivosti dřeva na dřevo, má výborné vlastnosti pro lepení kovu, keramiky, většiny plastů, Corianu, kamene a ostatních porézních nebo neporézních materiálů. Titebond Polyuretan má vynikající brousitelnost. Je dvakrát tak silné jako tradiční polyuretanová lepidla a poskytuje nepřerušované nanesení vrstvy pro přesné použití bez stékání a kapání. Titebond polyuretan nekřehne s dobou a nerozpíná se ani nesmršťuje. Je snadno brousitelný v suchém stavu. Pro velmi suché dřevo, může být nezbytné, aby byl jeden povrch navlhčen pro podporu vytvrzení.

 • Pro vnitřní i venkovní použití
 • Vytvrdnutí přibližně do 4 hodin
 • 100% vodotěsné, pevnost D4
 • Vynikající brousitelnost
 • Bez rozpouštědel

Parametry Titebond Polyurethane Lepidlo na dřevo D4 237ml:

 • Typ: Polyuretanové lepidlo obsahující isokyanát (je nutné se vyvarovat kontaktu s pokožkou). Pro práci použijte rukavice, které jsou součástí balení.
 • Použití: Interiér a exteriér
 • Doba otevření: max. 5 minut
 • Celková montážní doba: 20 -25 minut
 • Úplné zaschnutí: 4 hodiny
 • Pracovní a skladovací teplota : nad 10°C
 • Vhodné pro: dřevo, dřevotřísku, tkaniny, kůže, kov, keramiku, plast, Corian, kámen a ostatní porézní nebo neporézní materiály
 • Skupina namáhání: DIN EN 204 / D4

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H315   Dráždí kůži.
 • H317   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319   Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H332   Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H334   Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H335   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H351   Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H373   Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P271   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280   Používejte ochranné rukavice.
 • P304+P340   PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P342+P311   Při dýchacích potížích: Volejte lékaře.
 • P405   Skladujte uzamčené.
 • P501   Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

Další produkt ve stejné kategorii
 • Titebond II Dark Lepidlo na dřevo tmavé D3 237ml
  skladem na prodejně
  153